ALGEMENE VOORWAARDEN
L A È S S WEDDINGS & EVENTS en
L A È S S GIFTS

 

DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Lara Sim-Sjoe , handelend onder de naam “L A È S S Weddings & Events” en “L A È S S GIFTS”: gevestigd te Amsterdam , aan de Sumatrastraat 221-C  en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 73353094;
Opdrachtgever: de wederpartij van L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS zijnde diegene die de opdracht aan L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS heeft verstrekt tot het verlenen van Diensten. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt Opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd;

Opdrachtnemer : “L A È S S  WEDDINGS & EVENTS” of “L A È S S GIFTS” ;

Diensten: organiseren van een bruiloft, een evenement, styling, ceremoniemeesterschap of een reservering daartoe;

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Toeleverancier : degene die zich direct of indirect jegens Opdrachtnemer heeft verbonden om Diensten te leveren en of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords;

Derde: de stagiaire of de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of de persoon of rechtspersoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer of een andersoortige overeenkomst met de Opdrachtnemer, is ingeschakeld om de overeengekomen Diensten uit te voeren;

Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerken van persoonsgegevens: o.a het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, uitwissen, vernietigen;

 

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van L A È S S Weddings & Events  of L A È S S GIFTS alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS voor de uitvoering waarvan Toeleveranciers dienen te worden betrokken.
1.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de context van deze bepalingen.
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze algemene voorwaarden.
1.6 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.7 De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door Derden waaronder in te schakelen Toeleveranciers zijn niet inbegrepen in de prijzen van L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS, tenzij anders overeengekomen. Eventuele bijkomende kosten, berekend door Toeleveranciers of Derden, zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4 De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie en ondertekening van de overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever.
2.5 Indien L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever gehouden de door L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.
2.6 In geval de Overeenkomst tussen L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2.7 Aanvullende of gewijzigde afspraken na ondertekening zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.8 Meerwerk zal L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS afzonderlijk in rekening brengen. Minderwerk wordt nooit verrekend omdat het verstrekte advies en de ondersteuning ook bij minderwerk hetzelfde blijft. Indien het minderwerk substantieel is, zal L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS een geheel nieuwe offerte uitbrengen.
2.9 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten en zonder de eventueel aan BUMA/STEMRA en of aan SENA af te dragen gelden of aan te vragen vergunningen.
2.10 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting.
2.11 Derden, waaronder ook werknemers of stagiaires van L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS, hebben geen recht om L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS te binden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle (persoons)gegevens en bescheiden, welke

L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS gewenste vorm en wijze aan L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door L A È S S Weddings & Events noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde L A È S S Weddings & Events in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten.
Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Bovendien heeft L A È S S Weddings & Events in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3.6 Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan L A È S S Weddings & Events schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.
3.7 Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor
L A È S S Weddings & Events en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van L A È S S Weddings & Events is gelegen dan zal L A È S S Weddings & Events de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen L A È S S Weddings & Events en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.
3.8  Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal L A È S S Weddings & Events hiervoor een bedrag van € 175,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS van de door Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst en betaling van de eerste 60% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever.
Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.3, zoals Toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met L A È S S Weddings & Events overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van L A È S S Weddings & Events om de opdracht correct uit te voeren.
4.6 Opdrachtgever vrijwaart L A È S S Weddings & Events voor eventuele aanspraken van Toeleveranciers, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart L A È S S Weddings & Events voor eventuele aanspraken van Opdrachtgever ten gevolge van schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen en/of nalaten van Toeleveranciers.
4.8 Indien er van overheidswege vergunningen en of ontheffingen vereist zijn ter zake van de uit te voeren activiteit, zorgt de Opdrachtgever ervoor dat deze ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De kosten van het aanvragen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4.9.De stylingmaterialen die L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS ter beschikking stelt blijven eigendom van L A È S S Weddings & Events of
L A È S S GIFTS met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS te vergoeden.
4.10 L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS hebben het recht de werkzaamheden te staken, zonder het recht op restitutie voor de Opdrachtgever, indien L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS de werkzaamheden niet naar behoren en op een veilige manier kan uitvoeren. In dat geval hebben
L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS tevens het recht om voorwaarden te stellen die het mogelijk maken om de werkzaamheden alsnog naar behoren uit te voeren.
4.11 Indien L A È S S Weddings & Events op verzoek van Opdrachtgever een reis, accommodatie en /of vervoer in of naar het buitenland dient te verzorgen, is
L A È S S Weddings & Events te allen tijde gerechtigd zo niet verplicht een reisagent in te schakelen die kan voldoen aan de nieuwe Richtlijn pakketreizen.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal L A È S S Weddings & Events of
L A È S S GIFTS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten.
L A È S S Weddings & Events en of L A È S S GIFTS zijn verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.4 Bovendien mag L A È S S Weddings & Events het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan L A È S S Weddings & Events, dat in redelijkheid niet van L A È S S Weddings & Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

L A È S S Weddings & Events zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen.

L A È S S Weddings & Events zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

5.5 L A È S S Weddings & Events heeft het recht de overeengekomen aanvullende werkzaamheden op te schorten, totdat betaling van de aanvullende werkzaamheden heeft plaatsgevonden.
5.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal L A È S S Weddings & Events daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 – HONORARIUM
6.1 Het honorarium van L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS is exclusief onkosten van L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS en exclusief declaraties van door L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS ingeschakelde Derden.
6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
6.3 Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van L A È S S Weddings & Events, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
6.4 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6.5 De door L A È S S Weddings & Events gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,45 per gereden kilometer.

Artikel 7 – BETALING, RENTE, INCASSO
7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de Overeenkomst, 40% halverwege de planning van de bruiloft en 10% de week voor de bruiloft. Bij styling van een bruiloft en ceremoniemeesterschap (deze kunnen los van elkaar geschieden), wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 60% bij het tot stand komen van de Overeenkomst en 40% de week voor de bruiloft. Bij een trouwadviesgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden.
7.2 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS anders is overeengekomen.
7.3 L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, in geval betaling door de Opdrachtgever binnen de genoemde termijnen uitblijft.
7.4 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de Overeenkomst.
7.5 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.6 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Vanaf dat moment zal L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS aanspraak maken op:
• de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• indien Opdrachtgever consument is de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw, afhankelijk van Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen;
• indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 200,00.

Artikel 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES
8.1. Klachten met betrekking tot de door L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS verrichtte Diensten dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na afloop van de bruiloft schriftelijk per aangetekend schrijven bij L A È S S Weddings & Events te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS hebben een klachtenregeling welke te raadplegen is op de website van L A È S S Weddings & Events, www.LAESSWEDDINGSANDEVENTS.NL
8.2 Het tijdig reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 9 – ANNULERING, ONTBINDING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren.
9.2 Bij annulering door de Opdrachtgever is hij verplicht alle door L A È S S Weddings & Events en/ of L A È S S GIFTS door haar ingeschakelde Derden, reeds gemaakte kosten volledig te voldoen.
9.3 De annuleringskosten voor de overeengekomen diensten bedragen:

 1. in de periode tot 4 weken (30 dagen) voor het aanvangsmoment 80% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
 2. in de periode van 4 weken tot 1 week (23 dagen) voor het aanvangsmoment 90% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
 3. in de periode van 1 week (7 dagen) voor het aanvangsmoment op of de dag van de bruiloft, 100% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;

9.4 De annuleringskosten worden verhoogd met 15% administratiekosten, over de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.
9.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS volledig voor iedere aanspraak van enige Derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.
9.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt beeindigd door L A È S S Weddings & Events, zal L A È S S Weddings & Events in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de reeds verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden, tenzij dit in alle redelijkheid niet meer van L A È S S Weddings & Events verlangd kan worden.
9.7 Overdracht vindt slechts plaats nadat alle facturen van L A È S S Weddings & Events en/of L A È S S GIFTS door Opdrachtgever zijn voldaan.
9.8 L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de Overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van L A È S S Weddings & Events onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
9.9 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.10 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan 14 dagen  heeft geduurd, is L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

9.11 Indien L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
9.12 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID
10.1 L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS zullen hun werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
10.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium.
10.3 L A È S S Weddings & Events is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van L A È S S Weddings & Events in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan L A È S S Weddings & Events toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.5  L A È S S Weddings & Events is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door L A È S S Weddings & Events gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
10.6  Als L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.3 dan is L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
10.7 L A È S S Weddings & Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of kan bestaan uit hoofde van een annuleringsverzekering (bruilofsverzekering).
10.8 L A È S S Weddings & Events is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van aan Opdrachtgever en/of derden toebehorende gelden en of zaken (bruilofcadeau’s) gedurende de uitvoering van de opdracht.
10.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van de door L A È S S Weddings & Events, ingeschakelde derden of door toeleveranciers – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken. De Opdrachtgever vrijwaart L A È S S Weddings & Events voor iedere aanspraak ter zake.
10.10 L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS of derden.

Artikel 11 – VRIJWARING
11.1 Opdrachtgever vrijwaart L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan

L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van L A È S S Weddings & Events of
L A È S S GIFTS en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart L A È S S Weddings & Events voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.
11.4 Indien Opdrachtgever aan L A È S S Weddings & Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – OVERMACHT
12.1 L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, een pandemie waaronder ernstige ziektes, overheidsmaatregelen die de ongehinderde uitvoering van de overeenkomst ernstig verhinderen.
Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) en tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Indien door overmacht tijdige nakoming onmogelijk is en opschorting niet mogelijk is daar het een fatale termijn betrof, is de overeenkomst automatisch ontbonden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, behoudens het gestelde in lid 6.
 • Voor zoveel L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
  L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 13 – GEHEIMHOUDING
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM
14.1 L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruiken en/of hebben gebruikt en/of ontwikkelt en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
14.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van

L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN

 • Geschillen zullen in eerste instantie ter bemiddeling worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland (BWPN).
 • Indien bemiddeling door de Geschillencommissie niet slaagt, zullen partijen zich inspannen om het geschil op te lossen door middel van mediation. Indien mediation niet slaagt, zullen partijen zich wenden tot de burgerlijke rechter.
 • In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam. L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS blijven echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op elke rechtsverhouding tussen L A È S S Weddings & Events of L A È S S GIFTS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – PRIVACYBELEID

17.1 L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS hebben een Privacybeleid. Dit Privacybeleid verschaft informatie over de persoonsgegevens die L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS verwerken van de Opdrachtgever.
Het meest actuele Privacybeleid vind je altijd op www.LAESSWEDDINGSANDEVENTS.nl

Artikel 18 – WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

18.1 L A È S S Weddings & Events en L A È S S GIFTS hebben het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

18.2 Van toepassing is steeds die versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

18.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van L A È S S Weddings & Events en zijn te allen tijde op te vragen bij
L A È S S Weddings & Events.

Menu